ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

دوشنبه 15 ام
فشار هوا1014
رطوبت22 %
سرعت باد0.67 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 26.5°C 26.73°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 27.85°C 30.08°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 30.6°C 32.54°C
 • دوشنبه 15 ام 16:30:00 34.02°C 34.02°C
 • دوشنبه 15 ام 19:30:00 32.5°C 32.5°C

دوشنبه 15 ام

IR , Tehran

26.73°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1004 %
رطوبت78 %
سرعت باد5.5 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 26.05°C 29.37°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 28.08°C 32.13°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 30.27°C 32.38°C

Bushehr

IR , Bushehr

26.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1012 %
رطوبت21 %
سرعت باد2.09 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 26°C 26°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 27.69°C 31.06°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 30.98°C 33.47°C

Fars

IR , Fars

26°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت27 %
سرعت باد3.71 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 24.17°C 24.17°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 26.14°C 30.07°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 29.78°C 32.58°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

24.17°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1015 %
رطوبت35 %
سرعت باد0.87 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 20.36°C 20.36°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 21.65°C 24.23°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 24.68°C 26.84°C

Kerman

IR , Kerman

20.36°C

مقداری ابری

فشار هوا1017 %
رطوبت41 %
سرعت باد0.23 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 15.5°C 20.74°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 19.24°C 26.72°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 25.69°C 30.78°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

15.5°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1010 %
رطوبت38 %
سرعت باد1.15 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 26.43°C 26.43°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 28.05°C 31.3°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 32.75°C 35.91°C

Qom

IR , Qom

26.43°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1012 %
رطوبت36 %
سرعت باد2.58 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 24.31°C 24.31°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 25.74°C 28.6°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 29.78°C 32.52°C

Qazvin

IR , Qazvin

24.31°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1012 %
رطوبت33 %
سرعت باد1.28 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 25.93°C 25.93°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 27.46°C 30.52°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 31.21°C 33.85°C

Semnan

IR , Semnan

25.93°C

باران سبک

فشار هوا1009 %
رطوبت25 %
سرعت باد2.27 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 27.81°C 27.81°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 29.12°C 31.74°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 32.53°C 34.89°C

Yazd

IR , Yazd

27.81°C

مقداری ابری

فشار هوا1004 %
رطوبت46 %
سرعت باد4.19 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 31.63°C 32.79°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 33.13°C 36.13°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 34°C 35.19°C

Dubai

AE , Dubai

31.63°C

آسمان صاف

فشار هوا1019 %
رطوبت82 %
سرعت باد3.45 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 16.8°C 17.08°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 17.84°C 19.35°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 20.33°C 21.96°C

Istanbul

TR , Istanbul

17.08°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت88 %
سرعت باد1.93 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 19.49°C 20.8°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 20.27°C 21.84°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 21.96°C 23.19°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

19.49°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1006 %
رطوبت14 %
سرعت باد1.1 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 29.94°C 33.04°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 32.18°C 36.65°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 34.7°C 37.08°C

Beijing

CN , Beijing

29.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت78 %
سرعت باد1.86 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 25.1°C 26.4°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 24.11°C 25.64°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 24.9°C 25.4°C

Shanghai

CN , Shanghai

26.4°C

باران سبک

فشار هوا1008 %
رطوبت59 %
سرعت باد3.46 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 33.28°C 33.35°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 34.29°C 36.17°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 33.56°C 33.66°C

Bangkok

TH , Bangkok

33.35°C

مقداری ابری

فشار هوا1012 %
رطوبت46 %
سرعت باد0.74 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 17.95°C 19.99°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 21.34°C 24.04°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 25.68°C 28.53°C

Yerevan

AM , Yerevan

19.99°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت70 %
سرعت باد0.82 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 29.72°C 30.05°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 30.62°C 31.77°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 30.68°C 30.99°C

Jakarta

ID , Jakarta

30.05°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1003 %
رطوبت15 %
سرعت باد0.53 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 29.99°C 35.89°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 28.19°C 33.32°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 25.2°C 28.76°C

Mecca

US , Mecca

35.89°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت22 %
سرعت باد5.56 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 30.03°C 30.03°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 31.84°C 35.45°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 36.12°C 39.17°C

Karbala

IQ , Karbala

30.03°C

مقداری ابری

فشار هوا1004 %
رطوبت67 %
سرعت باد2.88 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 28.97°C 30.59°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 31.22°C 35.71°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 34.39°C 37.1°C

Doha

QA , Doha

28.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1024 %
رطوبت94 %
سرعت باد1.24 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 11.82°C 11.97°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 13.48°C 16.81°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 17.87°C 20.9°C

Sofia

BG , Sofia

11.82°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1004 %
رطوبت67 %
سرعت باد2.88 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 28.97°C 30.59°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 31.22°C 35.71°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 34.39°C 37.1°C

Doha

QA , Doha

28.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت67 %
سرعت باد2.33 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 8.37°C 11.55°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 5.43°C 9.51°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 4.7°C 6.98°C

Moscow

US , Moscow

11.55°C

آسمان صاف

فشار هوا1005 %
رطوبت33 %
سرعت باد2.84 meter/sec
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 28.53°C 33.02°C
 • دوشنبه 15 ام 10:30:00 22.91°C 29.65°C
 • دوشنبه 15 ام 13:30:00 18.99°C 23.67°C

London

US , London

33.02°C

آسمان صاف