ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

تهران

یکشنبه 09 ام
فشار هوا1010
رطوبت52 %
سرعت باد2.28 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 5.82°C 6.73°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 4.98°C 6.15°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 4.3°C 5.11°C
 • دوشنبه 10 ام 03:30:00 3.77°C 3.77°C
 • دوشنبه 10 ام 06:30:00 3.68°C 3.68°C

یکشنبه 09 ام

IR , Tehran

6.73°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1016 %
رطوبت59 %
سرعت باد1.1 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 16.59°C 18.05°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 16.59°C 17.56°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 16.51°C 17.02°C

Bushehr

IR , Bushehr

18.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1015 %
رطوبت39 %
سرعت باد2.38 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 10.36°C 10.36°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 9.13°C 9.95°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 8.41°C 9.06°C

Fars

IR , Fars

10.36°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت51 %
سرعت باد2.19 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 7.7°C 7.7°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 5.88°C 7.09°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 4.94°C 5.86°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

7.7°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1015 %
رطوبت47 %
سرعت باد2.58 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 3.54°C 3.54°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 2.88°C 3.32°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 2.25°C 2.68°C

Kerman

IR , Kerman

3.54°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت46 %
سرعت باد2.03 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 7.07°C 8.5°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 6.18°C 7.73°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 3.83°C 5.39°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

8.5°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت45 %
سرعت باد2.3 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 9.3°C 9.3°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 8.22°C 8.94°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 6.85°C 7.67°C

Qom

IR , Qom

9.3°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت81 %
سرعت باد1.1 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 2.31°C 3.79°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 1.73°C 3.1°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 1.51°C 2.27°C

Qazvin

IR , Qazvin

3.79°C

مقداری ابری

فشار هوا1013 %
رطوبت51 %
سرعت باد1.31 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 4.29°C 4.29°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 3.19°C 3.92°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 2.33°C 2.98°C

Semnan

IR , Semnan

4.29°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت41 %
سرعت باد2.63 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 8.08°C 8.08°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 5.91°C 7.36°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 4.83°C 5.91°C

Yazd

IR , Yazd

8.08°C

مقداری ابری

فشار هوا1015 %
رطوبت40 %
سرعت باد2.92 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 19.88°C 20.77°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 19.39°C 20.31°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 18.78°C 19.44°C

Dubai

AE , Dubai

20.77°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت81 %
سرعت باد4.63 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 3.17°C 4.04°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 3.33°C 3.65°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 3.52°C 3.69°C

Istanbul

TR , Istanbul

3.17°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1011 %
رطوبت62 %
سرعت باد0.59 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 14.23°C 15.05°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 13.92°C 14.67°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 12.89°C 13.61°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

15.05°C

باران سبک

فشار هوا1024 %
رطوبت30 %
سرعت باد0.73 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 -4.06°C 0.68°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 -2.75°C -0.14°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 -2.05°C -1.04°C

Beijing

CN , Beijing

-4.06°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت32 %
سرعت باد1.99 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 5.73°C 5.85°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 4.54°C 5.33°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 3.52°C 4.26°C

Shanghai

CN , Shanghai

5.73°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت53 %
سرعت باد4.24 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 23.04°C 23.2°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 21.12°C 22.4°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 19.52°C 20.69°C

Bangkok

TH , Bangkok

23.04°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت93 %
سرعت باد0.66 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 -1.01°C 0.93°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 -0.42°C 0.75°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 0°C 0.51°C

Yerevan

AM , Yerevan

-1.01°C

light snow

فشار هوا1010 %
رطوبت80 %
سرعت باد3.06 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 26.26°C 26.96°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 24.3°C 26.07°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 24.55°C 25.35°C

Jakarta

ID , Jakarta

26.96°C

باران سبک

فشار هوا1012 %
رطوبت64 %
سرعت باد0.62 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 7.61°C 9.92°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 9.6°C 13.57°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 12.75°C 15.32°C

Mecca

US , Mecca

7.61°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت48 %
سرعت باد4.35 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 17.24°C 17.24°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 16.04°C 16.84°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 15.54°C 16.11°C

Karbala

IQ , Karbala

17.24°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1016 %
رطوبت37 %
سرعت باد3.23 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 17.89°C 19.94°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 16.55°C 18.81°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 16.13°C 17.4°C

Doha

QA , Doha

19.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت83 %
سرعت باد2.29 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 -0.62°C 0.76°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 -3.82°C -0.77°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 -4.58°C -2.8°C

Sofia

BG , Sofia

0.76°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1016 %
رطوبت37 %
سرعت باد3.23 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 17.89°C 19.94°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 16.55°C 18.81°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 16.13°C 17.4°C

Doha

QA , Doha

19.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت68 %
سرعت باد4.1 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 3.35°C 4.63°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 3.7°C 4.4°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 3.67°C 3.83°C

Moscow

US , Moscow

3.35°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت91 %
سرعت باد3.12 meter/sec
 • یکشنبه 09 ام 18:30:00 5.16°C 5.49°C
 • یکشنبه 09 ام 21:30:00 6.75°C 9.94°C
 • دوشنبه 10 ام 00:30:00 8.07°C 9.53°C

London

US , London

5.16°C

ابرهای شکسته